Lektor Karl Tom Moll (1853-1922)
Lektor Karl Tom Moll (1853-1922)

Stadgar för Molls släktfond


Lektor Tom Moll avled 1922. I enlighet med hans yttersta vilja anslog hans syskon fru Augusta Neijber f Moll, fru Mathilda Afzelius f Moll och riksbankschefen Victor Moll av sitt arv efter lektor Moll tjugofyratusen-åttahundra (24800) kronor såsom grundkapital till en understödsfond samt antog den 31/3 1923 stadgar för fonden, vilken fick namnet Molls släktfond.

§ 1 Fondens namn är Molls Släktfond.

§ 2 Fonden skall användas till stöd åt:
• avkomlingar av stiftarnas föräldrar, grosshandlare John Adam Moll och hans hustru Anna Sophia Moll f Beskow.
• make till sådan avkomling under förutsättning att parternas äktenskap består.
• efterlevande make till sådan avkomling under förutsättning att parternas
äktenskap bestod vid dödsfallet och nytt äktenskap ej ingåtts.

Såväl i fråga om rätt till bidrag som till att leda denna rätt vidare skall adoptiv-
barn vara jämställt med avkomling.Varaktigt sammanboende kan efter styrelsens prövning jämställas med äktenskap. Ledamot i fondens styrelse bör ej komma i fråga för bidrag.

§ 3 Fonden skall förvaltas av en styrelse om minst fem, högst sju ledamöter.
Samtliga utses bland dem som enligt § 2 är berättigade till bidrag från fonden.
Styrelsen kompletterar sig själv. När ledamot avgår skall styrelsen samman-
kallas för kompletteringsval. Styrelsen utser inom sig ordförande och sekreterare samt inom eller utom sig kassaförvaltare.

§ 4 Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. För
beslut enligt § 10 och § 11 krävs dock att samtliga ledamöter är närvarande
och eniga. Alla beslut, utom sådant som avses i § 10 och § 11, kan fattas med enkel
röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som omfattas av ordföranden.

§ 5 Styrelsen sammanträder när någon ledamot så önskar, dock minst två gånger
om året på kallelse av ordföranden eller vid förfall för denne den till tjänsten
äldste ordinarie ledamoten.

Vid ett årligt sammanträde skall styrelsen fastställa och godkänna föregående
års redovisning, taga del av revisionsberättelse och fastställa ramen för årets
bidrag, samt välja ordförande, sekreterare, kassaförvaltare och revisor.
Vid sammanträden skall föras protokoll.

§ 6 Fondens namn tecknas av två styrelseledamöter i förening.
Utbetalningar attesteras av ordföranden eller kassaförvaltaren, var för sig.

§ 7 Över fondens förvaltning skall räkenskaper föras, vilka per kalenderår samman-
förs till fullständigt bokslut. Styrelsens förvaltning skall granskas av auktoriserad revisor. Till revisor får ej utses person som åtnjuter bidrag från fonden.

§ 8 Fondens tillgångar skall vara placerade på betryggande sätt.

§ 9 Bidrag skall sökas skriftligen.
Summan av de bidrag som utdelas ett visst år får ej överstiga summan av föregående års nettoavkastning och från tidigare år balanserad nettoavkastning. Nettoavkastningen definieras som skillnaden mellan kapitalinkomster
(ej bokföringsvinster) och utgifter för förvaltning och inkomstskatter.

§ 10 Styrelsen äger genom enhälligt beslut av samtliga ledamöter ändra ovanstående bestämmelser, dock icke så att fondens huvudsakliga ändamål därigenom ändras.

§ 11 Om fråga uppkommer att upplösa fonden eller att radikalt ändra dess
förvaltning skall sådant beslut enhälligt fattas av samtliga styrelseledamöter och suppleanter vid två sammanträden mellan vilka minst tre månader förflutit. Den av styrelsen tidigare utsedda revisorns mening skall inhämtas innan beslut fattas. Antaget med ovanstående ändringar den 23 september 1993.