Om oss

Syfte
Fondens främsta syfte är att hjälpa släktingar som drabbats av ohälsa, arbetslöshet eller på annat sätt hamnat i en svår situation. Resurserna har på senare år också räckt till, att i en del fall ge ungdomar en bättre start genom stöd till studier hemma och utomlands, medan andra i släkten fått bidrag till kompetensutveckling.

Släktmöten
Inom ramen för vår ambition att hålla samman släkten har bidrag lämnats även till fyra släktmöten i Riddarhuset Stockholm. Se bilder från släktfesterna under Bildgalleri 1900-talet.

Släktskrifter
Styrelsen uppdaterar kontinuerligt med släktingars hjälp vår släktmatrikel. Släkttavlan för John Adam Moll och hans hustru Anna Sophia Beskow (maj 2007) finns i några få ex och kan fås utan kostnad. En uppdaterad matrikel kommer att tas fram till en kostnad av SEK 50. Till försäljning finns även Magnus Julius Neijber Minnen upptecknade av Signe von Koch till ett pris av SEK 150. Båda skrifterna beställs av Gunvor Hammarskiöld, Kallskärsgatan 5, 115 33 Stockholm.

Hemsida
Denna hemsida ska uppdateras minst en gång per år. Detta gäller även släktmatrikeln (dvs Mollmatrikeln). En uppdaterad matrikel kräver allas medverkan - vi uppskattar att Du hör av dig med nyheter i din familj när barn föds, folk gifter sig eller går bort och när Du själv ändrar adress. Vi vore tacksamma för att Du, som har e- postadress, meddelar oss den. 

Släktarkiv hos Riksarkivet
Sedan 12 december 2003 finns hos RA ett så kallat enskilt arkiv för släkten Moll. Dit har förts allt bild- och skrift- material av allmänt intresse som fonden förfogar över. Allt nytt sådant material som kommer Molls släktfond tillhanda överförs efter kopiering till Mollarkivet. Alla i släkten har på så vis tillgång till materialet på plats i Riksarkivet, Fyrverkarbacken 13-17, Stockholm. Tel 08 7376350, fax 08 7376474. Även forskare utanför släkten kan beredas tillträde till arkivet efter hänvändelse till styrelsen och på villkor som stipuleras av styrelsen.

Förvaltning
Fondmedlen förvaltas av Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB. Efter det att skatt och omkostnader för förvaltning och revision avdragits från avkastningen, utdelas resten såsom bidrag enligt stadgarna. Revisor är Lars Wallén, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers.

Styrelsemöten
Styrelsens fem till sju (f.n. sju) oavlönade ledamöter, som representerar olika grenar av släkten, träffas några gånger om året för att ta ställning till inkomna ansökningar. Enstaka brådskande fall avgörs per telefon och/eller epost.